OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 14 WOR

Een bericht over artikel 14 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 14 WOR, artikel 14 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze.

2. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:

a. de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;

b. de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad;

c. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;

d. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;

e. de voorziening in het secretariaat;

f. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad;

g. het tijdstip waarop de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen;

h. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Toelichting op art 14 WOR

In dit artikel staat wat er minimaal in het OR-reglement geregeld moet zijn. Om het geheel onoverzichtelijk te maken staan er in art 10 en 12 WOR ook bepalingen die gaan over zaken die je in het OR-reglement op moet nemen. namelijk dat je alles wat betreft het houden van verkiezingen ook in het reglement moet vermelden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de de duur van de zittingsperiode. Want je hebt hier een keuze in (2, 3 of 4 jaar). En als je voor een zittingsperiode van 2 jaar kiest, dan kun je bepalen dat elke 2 jaar slechts voor de helft van de OR-leden de zittingsperiode vervalt. Daarnaast moet de manier waarop de verkiezingen gehouden worden ook geregeld zijn in het reglement.