OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 15 WOR

Een bericht over artikel 15 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 15 WOR, artikel 15 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De ondernemingsraad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de ondernemer, met vermelding van de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de door hem in te stellen commissie. Bij bezwaar van de ondernemer kan de ondernemingsraad een beslissing van de kantonrechter vragen.

2. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste lid vaste commissies instellen voor de behandeling van door hem aangewezen onderwerpen. De ondernemingsraad kan in het instellingsbesluit van een vaste commissie zijn rechten en bevoegdheden ten aanzien van deze onderwerpen, met uitzondering van de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, geheel of gedeeltelijk aan de betrokken commissie overdragen. In een vaste commissie kunnen naast een meerderheid van leden van de ondernemingsraad ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben.

3. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste lid voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen voor de behandeling van de aangelegenheden van die onderdelen. De ondernemingsraad kan in het instellingsbesluit van een onderdeelcommissie aan deze commissie de bevoegdheid toekennen tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel. In dat geval gaan de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad ten aanzien van de aangelegenheden van het onderdeel, met uitzondering van de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, over naar de onderdeelcommissie, tenzij de ondernemingsraad besluit een bepaalde aangelegenheid zelf te behandelen. In een onderdeelcommissie kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad uitsluitend in het betrokken onderdeel werkzame personen zitting hebben.

4. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste lid voorbereidingscommissies instellen ter voorbereiding van door de ondernemingsraad te behandelen onderwerpen. Een voorbereidingscommissie kan geen rechten of bevoegdheden van de ondernemingsraad uitoefenen. Een voorbereidingscommissie kan slechts voor een bepaalde, door de ondernemingsraad in het instellingsbesluit te vermelden, tijd worden ingesteld. In een voorbereidingscommissie kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben.

5. Ten aanzien van de leden van door de ondernemingsraad ingestelde commissies, die geen lid zijn van de ondernemingsraad, is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting op art 15 WOR

Hoe richt de OR een commissie op?

De OR kan krachtens art 15 WOR lid 1 een commissie oprichten door een document op te stellen waarin de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze staan. Dit document ondertekent de voorzitter en de bestuurder. De commissie is dan opgericht.

De bestuurder wil geen commissie, wat kan de OR dan doen?

De OR kan de kantonrechter verzoeken om het bezwaar van de bestuurder te vernietigen. Als de kantonrechter hiertoe besluit, dan is het wel mogelijk om een commissie op te richten.

Art 15 WOR, lid 2, welke rechten kan een OR aan een vaste commissie overdragen?

De ondernemingsraad kan alle rechten aan een vaste commissie overdragen, met uitzondering van het recht om een gerechtelijke procedure in gang te zetten. Dit recht blijft altijd de ondernemingsraad toebehoren. Aan bijvoorbeeld een Arbo-commissie kun je het instemmingsrecht toekennen. Als de bestuurder een instemmingsverzoek over arbeidsomstandigheden indient, dan kan de Arbo-commissie deze behandelen.

Wie kunnen zitting nemen in een vaste commissie?

In een vaste commissie kunnen naast OR-leden ook anderen zitting nemen. Dat is in mijn ogen ook het grote voordeel van een vaste commissie. Door anderen aan de commissie deel te laten nemen, heb je meer kennis tot je beschikking. Want het is natuurlijk de bedoeling dat je deskundigen binnenhaalt op het gebied waarop de commissie van toepassing is.

Art 15 WOR, lid 3, wanneer richt je een onderdeelcommissie op?

In mijn ogen is het alleen verstandig een onderdeelcommissie op te richten, als er in de lagere echelons behoefte aan is. Daarnaast moet er ook een over dat onderdeel beslissingsbevoegde zijn. De onderdeelcommissie overlegt namelijk niet met de bestuurder, maar met de over dat onderdeel beslissingsbevoegde.

Wie kunnen er zitting nemen in een onderdeelcommissie?

In een onderdeelcommissie kunnen naast OR-leden ook personen zitting nemen die werkzaam zijn in het betreffende onderdeel.

Welke rechten kan een OR overdragen aan een onderdeelcommissie?

De ondernemingsraad kan alle rechten aan een onderdeelcommissie overdragen, met uitzondering van het recht om een gerechtelijke procedure in gang te zetten. Dit recht blijft altijd de ondernemingsraad toebehoren. Verder kan een OR regelen, dat bepaalde onderwerpen alleen door de OR behandeld kunnen worden en niet door de onderdeelcommissie.

Wanneer richt je een voorbereidingscommissie op?

Die kun je oprichten als je wat zwaarder onderwerpen voor je kiezen krijgt, of verwacht te krijgen. Je kunt in deze commissie namelijk ook anderen zitting laten nemen, zodat je van hun deskundigheid gebruik kunt maken. Er kunnen geen rechten of bevoegdheden overgedragen worden. Deze commissie doet het voorwerk en de OR het echte werk.