OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 17 WOR

Een bericht over artikel 17 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 17 WOR, artikel 17 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.

2. De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.

3. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Toelichting op art 17 WOR

Welke faciliteiten staan de ondernemingsraad en zijn commissies ter beschikking?

Alle faciliteiten die de bestuurder heeft, staan ook ter beschikking aan de ondernemingsraad en zijn commissies. Dat betekent bijvoorbeeld dat de OR ook gebruik moeten kunnen maken van de vergaderzalen, die het bestuur gebruikt voor zijn vergaderingen.

Moet de ondernemingsraad zijn achterban kunnen raadplegen?

Ja, de bestuurder moet de OR in staat stellen zijn achterban te raadplegen. Soms zit je met geheimhouding. Maar als je naar uitspraken van de Ondernemingskamer kijkt, dan kun je concluderen dat de OR altijd zijn achterban mag raadplegen, voordat de OR zijn besluit neemt. De bestuurder moet daarvoor de gelegenheid geven. Je kunt bijvoorbeeld met de bestuurder afspreken dat je twee weken, voordat je reageert, de achterban kan raadplegen. Zodat je de mening van de achterban mee kan nemen in je besluitvorming.

Moet je buiten je normale werktijd vergaderen?

Nee, je moet zoveel mogelijk gedurende de normale arbeidstijd kunnen vergaderen. Soms is dat niet mogelijk, dan kan bij hoge uitzondering buiten de normale arbeidstijd vergaderd worden. Maar dan ook echt alleen bij hoge uitzondering.

Wordt je betaald voor OR-werk, lid 3 art 17 WOR?

Ja, OR-werk is werk, dus je wordt er ook voor betaald. Als je als gevolg van je OR-werk over hebt gewerkt, dan behoren deze overuren uitbetaald te worden. Het is niet gebruikelijk dat je vanwege je OR-werk over moet werken, maar het kan natuurlijk wel voorkomen. In de regel hoor je het OR-werk tijdens je normale werkuren te kunnen doen. De bestuurder hoort hiervoor de gelegenheid te creëren.