OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 18 WOR

Een bericht over artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 18 WOR, artikel 18 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken, alsmede voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de onderneming.

2. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderscheidenlijk derde lid, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden de scholing en vorming van voldoende kwaliteit te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen.

3. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen het aantal uren, bedoeld in het eerste lid, en het aantal dagen, bedoeld in het tweede lid, vast op een zodanig aantal als de betrokken leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. Daarbij wordt in acht genomen dat het aantal uren niet lager vastgesteld kan worden dan zestig per jaar en het aantal dagen:

a. voor leden van een in het tweede lid bedoelde commissie die niet tevens lid zijn van de ondernemingsraad, niet lager vastgesteld kan worden dan drie per jaar;

b. voor leden van de ondernemingsraad die niet tevens lid zijn van een in het tweede lid bedoelde commissie, niet lager vastgesteld kan worden dan vijf per jaar; en

c. voor leden van de ondernemingsraad die tevens lid zijn van een commissie, niet lager vastgesteld kan worden dan acht per jaar.

4. De ondernemingsraad, alsmede ieder lid van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen is bepaald in het eerste, het tweede en het derde lid.

Toelichting op art 18 WOR

Met het eerste lid van dit artikel heb ik eerlijk gezegd een beetje moeite. Want het is op voorhand moeilijk vast te stellen hoeveel uren je nodigt hebt om te vergaderen en de achterban te raadplegen. Je kunt wel een minimaal aantal uren vaststellen, maar nooit een maximum. Je weet immers niet wat er in de loop van het jaar gebeurt. Een inschatting is wel mogelijk, maar het kunnen nooit bindende afspraken zijn. Want een OR zou daardoor ernstig belemmert kunnen worden in de uitvoering van zijn taken. En dat is absoluut niet de bedoeling van de Wet op de Ondernemingsraden.

Op hoeveel scholingsdagen heeft een OR-lid recht?

Een OR-lid heeft recht op ten minste 5 scholingsdagen per jaar. Uiteraard mogen dit er veel meer zijn, als de scholing maar nodig is voor de uitvoering van de taken. Als je naast OR-lid, ook lid van een OR-commissie bent, dan heb je recht op minimaal 8 scholingsdagen per jaar.

Op hoeveel scholingsdagen heeft een lid van een OR-commissie recht?

Iemand die lid is van een OR-commissie en geen OR-lid is, heeft recht op minimaal 3 scholingsdagen per jaar.