OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
De instelling van ondernemingsraden WOR

Art 2 WOR

Een bericht over artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder volgt de tekst van artikel 2 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven.

2. Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet langer in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan artikel 5a, tweede lid.

Toelichting art 2 WOR

Wanneer is een ondernemer verplicht een ondernemingsraad in te stellen?

Uit artikel 2, lid 1 van de WOR blijkt dat een ondernemer verplicht is een ondernemingsraad in te stellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn. Maar wat wordt er nu verstaan onder werkzame personen? Dat zijn personen die een arbeidscontract of een publiekrechtelijk aanstelling hebben bij de onderneming. Maar ook uitzendkrachten die langer dan 24 maanden in een onderneming werkzaam zijn.

Wanneer houdt een ondernemingsraad op te bestaan?

Uit artikel 2, lid 2 van de WOR blijkt dat een ondernemingsraad van rechtswege ophoudt te bestaan aan het einde van de zittingsperiode, als er minder dan 50 personen op dat moment werkzaam zijn. Maar de bestuurder kan ervoor kiezen de ondernemingsraad in stand te houden. Dit kan de bestuurder doen door de bedrijfscommissie mede te delen dat hij de ondernemingsraad vrijwillig in stand wil houden. De bestuurder kan per het einde van de zittingsperiode de ondernemingsraad opheffen, als er nog steeds minder dan 50 werkzame personen zijn.