OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 20 WOR

Een bericht over artikel 20 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 20 WOR, artikel 20 wet op de ondernemingsraden.

1. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer, dan wel de ondernemingsraad of de betrokken commissie hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degenen die met het secretariaat van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad zijn belast.

3. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet tegenover hen die ingevolge een rechterlijke opdracht zijn belast met een onderzoek naar de gang van zaken in de onderneming.

4. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt voorts niet tegenover hem die door een lid van de ondernemingsraad of door een lid van een commissie van die raad wordt benaderd voor overleg, mits de ondernemer, onderscheidenlijk degene die geheimhouding heeft opgelegd, vooraf toestemming heeft gegeven voor het overleg met de betrokken persoon en deze laatste schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich ten aanzien van de betrokken aangelegenheid tot geheimhouding verplicht. In dat geval is ten aanzien van de bedoelde persoon het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

5. Een weigering de in het vorige lid bedoelde toestemming te verlenen, wordt door de ondernemer, onderscheidenlijk door degene die geheimhouding heeft opgelegd, met redenen omkleed.

6. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de ondernemingsraad of van de betrokken commissie, noch door beëindiging van de werkzaamheden van de betrokkene in de onderneming.

7. De ondernemingsraad, alsmede ieder lid van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad, alsmede een overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundige en ieder die met het secretariaat van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad is belast kan de kantonrechter verzoeken de opgelegde geheimhouding op te heffen op de grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het opleggen van geheimhouding had kunnen besluiten.

Toelichting op art 20 WOR

Kan de bestuurder de ondernemingsraad geheimhouding opleggen krachtens lid 1 art 20 WOR?

Uit lid 1 blijkt dat de bestuurder de ondernemingsraad geheimhouding op kan leggen. Maar uit jurisprudentie blijkt dat deze opgelegde geheimhouding in de rechtszaal bijna geen stand houdt. Alleen in zeer extreme situaties kan geheimhouding opgelegd worden. daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld beursgevoelige informatie of concurrentiegevoelige informatie. Dat openbaar maken van bepaalde informatie onrust kan veroorzaken, is bijna nooit een steekhoudend argument. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat een ondernemingsraad in vrijwel alle gevallen de achterban moet kunnen raadplegen, voordat de ondernemingsraad een besluit neemt.

Als geheimhouding is opgelegd, kan je dan nog een ander advies vragen?

Na overleg met de bestuurder, kun je een externe adviseur, of interne medewerkers om advies vragen. Degene die om advies gevraagd wordt, heeft wel een geheimhoudingsplicht.

Vervalt de geheimhoudingsplicht als je geen OR-lid meer bent?

Nee, de geheimhoudingsplicht vervalt niet als je geen OR-lid meer bent.

Wie kan de geheimhouding opheffen?

De kantonrechter kan de geheimhouding opheffen.