OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 22 WOR

Een bericht over artikel 22 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 22 WOR, artikel 22 wet op de ondernemingsraden.

1. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.

2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16 en artikel 23a, zesde lid, raadplegen van een deskundige door de ondernemingsraad of een commissie van die raad, alsmede de kosten van het voeren van rechtsgedingen door de ondernemingsraad slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De eerste volzin is niet van toepassing wanneer uitvoering is gegeven aan het vierde lid.

3. Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming, bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen.

4. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met artikel artikelen 17 en 18, eerste lid, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt.

Art 22a WOR

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Toelichting op art 22 WOR

Wie moeten de kosten betalen die de ondernemingsraad maakt?

De kosten die de ondernemingsraad maakt, komen voor rekening van de onderneming. Deze kosten moeten natuurlijk wel noodzakelijk zijn voor de uitoefening van je taken.

Wanneer hoeft de onderneming de kosten die de ondernemingsraad maakt niet te betalen?

Als de ondernemingsraad de kosten vooraf niet kenbaar maakt aan de bestuurder, dan komen de kosten niet voor rekening van de onderneming. Daar is een uitzondering op. Als je namelijk een budget met de bestuurder afspreekt en de kosten blijven binnen het budget, dan komen de kosten wel voor rekening van de onderneming.