OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Het overleg met de ondernemingsraad WOR

Art 23 WOR

Een bericht over artikel 23 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 23 WOR, artikel 23 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht.

2. In de in het eerste lid bedoelde overlegvergaderingen worden de aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde gesteld, ten aanzien waarvan hetzij de ondernemer, hetzij de ondernemingsraad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde overleg tussen de ondernemer en de ondernemingsraad moet plaatsvinden. In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen. De ondernemingsraad is bevoegd omtrent de bedoelde aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Onder de aangelegenheden, de onderneming betreffende, is niet begrepen het beleid ten aanzien van, alsmede de uitvoering van een bij of krachtens een wettelijk voorschrift aan de ondernemer opgedragen publiekrechtelijke taak, behoudens voor zover deze uitvoering de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen betreft.

3. De ondernemingsraad is ook buiten de overlegvergadering bevoegd aan de ondernemer voorstellen te doen omtrent de in het tweede lid bedoelde aangelegenheden. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer voorgelegd. De ondernemer beslist over het voorstel niet dan nadat daarover ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemingsraad mee, of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten.

4. Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door de bestuurder van de onderneming. Wanneer een onderneming meer dan één bestuurder heeft, bepalen dezen te samen wie van hen overleg pleegt met de ondernemingsraad.

5. De in het vorige lid bedoelde bestuurder kan zich in geval van verhindering of ten aanzien van een bepaald onderwerp laten vervangen door een medebestuurder. Heeft de onderneming geen meerhoofdig bestuur, dan kan de bestuurder zich bij verhindering doen vervangen door een persoon als bedoeld in artikel 24, tweede lid, of door een in de onderneming werkzame persoon die beschikt over bevoegdheden om namens de ondernemer overleg te voeren met de ondernemingsraad.

6. De bestuurder of degene die hem vervangt kan zich bij het overleg laten bijstaan door een of meer medebestuurders, personen als bedoeld in artikel 24, tweede lid, of in de onderneming werkzame personen.

7. Ten aanzien van de overlegvergadering, bedoeld in het tweede lid, tweede zin, is artikel 24, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Toelichting op art 23 WOR

Binnen welke termijn moeten OR en bestuurder bij elkaar komen, art 23 WOR lid 1?

Binnen twee weken nadat of de bestuurder, of de ondernemingsraad om een vergadering verzocht heeft, moet deze gerealiseerd worden. Hiervoor hoeft de bestuurder of de OR geen reden op te geven.

Welke onderwerpen moeten op de agenda van de overlegvergadering staan?

De volgende onderwerpen moeten op de agenda van de overlegvergadering staan:

  1. de onderwerpen die de bestuurder wil bespreken,
  2. de onderwerpen die de ondernemingsraad wil bespreken,
  3. eens per jaar de beloningsverhoudingen als er meer dan 100 medewerkers in de onderneming werkzaam zijn,
  4. de onderwerpen waarop het adviesrecht van toepassing is,
  5. de onderwerpen waarop het instemmingsrecht van toepassing is,
  6. de algemene gang van zaken en
  7. de financiële gang van zaken.

Kan de ondernemingsraad ook buiten de overlegvergadering om uit eigen initiatief voorstellen doen?

Ja, de ondernemingsraad mag buiten de overlegvergaderingen uit eigen initiatief voorstellen doen. Over dit voorstel moet minimaal één keer overlegd worden. En de bestuurder is verplicht hier schriftelijk en goed onderbouwd op te reageren.