OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Het overleg met de ondernemingsraad WOR

Art 23a, 23b & 23c WOR

Een bericht over artikel 23a, 23b & 23c van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 23a, 23b & 23c WOR, artikel 23a, 23b & 23c wet op de ondernemingsraden.

Art 23a

1. Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden, indien ten aanzien van de ondernemingsraad wordt voldaan aan de bepalingen die ingevolge het reglement van de ondernemingsraad gelden voor het houden van een vergadering van die raad. Alle leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering het woord voeren.

2. De overlegvergadering wordt, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere regeling treffen, beurtelings geleid door de bestuurder of degene die hem ingevolge artikel 23, vijfde lid, vervangt en de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van de ondernemingsraad.

3. De secretaris van de ondernemingsraad treedt op als secretaris van de overlegvergadering, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere persoon als secretaris aanwijzen.

4. De agenda van de overlegvergadering bevat de onderwerpen die door de ondernemer of door de ondernemingsraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Het verslag van de overlegvergadering behoeft de goedkeuring van de ondernemer en de ondernemingsraad.

5. De ondernemer en de ondernemingsraad maken gezamenlijk afspraken over de gang van zaken bij de overlegvergadering en over de wijze en het tijdstip waarop de agenda en het verslag van de overlegvergadering aan de in de onderneming werkzame personen bekend worden gemaakt.

6. Ten aanzien van de overlegvergadering zijn de artikelen 17 en 22 van overeenkomstige toepassing. Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer kan één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overlegvergadering, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig is. Zij stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis.

Art 23b

1. Tijdens een overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de ondernemingsraad besluiten worden genomen.

2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht.

Art 23c

Indien de ondernemingsraad aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid heeft toegekend tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel, zijn ten aanzien van dat overleg de artikelen 172223, 23a, tweede, vierde en zesde lid, 23b, 24, eerste lid, 25, 27, 28, 31a, eerste, zesde en zevende lid, 31b en 31c van overeenkomstige toepassing. In dit overleg kunnen geen aangelegenheden worden behandeld die in het overleg met de ondernemingsraad worden behandeld.

Toelichting op art 23a WOR

Door wie wordt de overlegvergadering voorgezeten?

De overlegvergadering wordt de ene keer voorgezeten door de voorzitter van de ondernemingsraad en de andere keer door de bestuurder. De bedoeling is dat de voorzitter en de bestuurder elkaar om beurten afwisselen in het voorzitterschap van de overlegvergadering. Hierover kunnen door bestuurder en ondernemingsraad gezamenlijk andere afspraken gemaakt worden.

Wie doet de notulen van de overlegvergadering?

De WOR adviseert dat de secretaris van de ondernemingsraad de notulen van de overlegvergadering maakt. Hierover kunnen door bestuurder en ondernemingsraad gezamenlijk andere afspraken gemaakt worden.

Moet het verslag van de overlegvergadering ondertekend worden?

Ja, het verslag van de overlegvergadering moet door zowel de voorzitter van de OR, als de bestuurder ondertekend worden.

Moet het verslag en de agenda van de overlegvergadering openbaar gemaakt worden?

Ja, zowel het verslag als de agenda van de overlegvergadering moeten openbaar gemaakt worden. Hoe en wanneer dit gebeurt, kunnen de bestuurder en de ondernemingsraad met elkaar afspreken. Het is aan te raden de agenda minimaal 7 dagen voor aanvang van de overlegvergadering openbaar te maken. Dan heeft de achterban de mogelijkheid om zelf agendapunten in te brengen.

Mogen extern deskundigen aanwezig zijn bij de overlegvergadering?

Ja, extern deskundigen mogen aanwezig zijn bij de overlegvergadering. De ondernemingsraad en bestuurder moeten elkaar wel tijdig vooraf informeren over het aanschuiven van de extern deskundige bij de overlegvergadering.

Toelichting op art 23b WOR

Kan de voorzitter van de ondernemingsraad een overlegvergadering schorsen?

De voorzitter van de ondernemingsraad kan de overlegvergadering schorsen, als hij wil dat de OR over een bepaald onderwerp apart overlegt, zonder dat de bestuurder erbij is.