OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad WOR

Art 26 WOR

Een bericht over artikel 26 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 26 WOR, artikel 26 wet op de ondernemingsraden, het adviesrecht.

1. De ondernemingsraad kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, hetzij wanneer dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad, hetzij wanneer feiten of omstandigheden bekend zijn geworden, die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.

2. Het beroep wordt ingeleid door indiening van een verzoek, binnen een maand nadat de ondernemingsraad van het in het eerste lid bedoelde besluit in kennis is gesteld.

3. De ondernemer wordt van het ingestelde beroep in kennis gesteld.

4. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.

5. De ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed. Alvorens te beslissen kan zij, ook ambtshalve, deskundigen, alsmede in de onderneming werkzame personen horen. Indien de ondernemingskamer het beroep gegrond bevindt, verklaart zij dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het betrokken besluit had kunnen komen. Zij kan voorts, indien de ondernemingsraad daarom heeft verzocht, één of meer van de volgende voorzieningen treffen:

a. het opleggen van de verplichting aan de ondernemer om het besluit geheel of ten dele in te trekken, alsmede om aan te wijzen gevolgen van dat besluit ongedaan te maken;

b. het opleggen van een verbod aan de ondernemer om handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit of van onderdelen daarvan.

6. Het is verboden een verplichting of een verbod als bedoeld in het vorige lid niet na te komen, onderscheidenlijk te overtreden.

7. De ondernemingskamer kan haar beslissing op een verzoek tot het treffen van voorzieningen voor een door haar te bepalen termijn aanhouden, indien beide partijen daarom verzoeken, dan wel indien de ondernemer op zich neemt het besluit waartegen beroep is ingesteld, in te trekken of te wijzigen, of bepaalde gevolgen van het besluit ongedaan te maken.

8. Nadat het verzoekschrift is ingediend kan de ondernemingskamer, zo nodig onverwijld, voorlopige voorzieningen treffen. Het vijfde lid, vierde en vijfde volzin, en het zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

9. Van een beschikking van de ondernemingskamer staat uitsluitend beroep in cassatie open.

Toelichting op art 26 WOR

Dit artikel bepaalt dat de ondernemingsraad in beroep kan gaan bij het gerechtshof in Amsterdam, namelijk de Ondernemingskamer (OK). Mocht de OR of de bestuurder het niet met de uitspraak van de OK eens zijn, dan kan de OR of de bestuurder in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De OK kijkt in eerste instantie of de procedure goed gevolgd is. Heeft de OR voldoende invloed uit kunnen oefenen? Voldeed de adviesaanvraag aan de wettelijke eisen? Als de procedure prima is verlopen en de adviesaanvraag voldeed aan de wettelijke eisen, dan heeft de bestuurder een grote mate van ondernemingsvrijheid. Als een andere bestuurder namelijk in alle redelijkheid tot een zelfde besluit had kunnen komen, dan zal de uitspraak van de OK in het voordeel van de bestuurder zijn.

In mijn ogen gaat er vaak nogal wat fout in de procedure. Meestal heeft de ondernemingsraad namelijk niet voldoende gelegenheid gehad om invloed uit te kunnen oefenen. Daarnaast zijn er genoeg adviesaanvragen die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Een ondernemingsraad heeft daarom een grote kans van slagen als hij een beroep instelt tegen een besluit van de bestuurder.