OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad WOR

Art 28 WOR

Een bericht over artikel 28 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 28 WOR, artikel 28 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen.

2. De ondernemingsraad bevordert voorts naar vermogen het werkoverleg, alsmede het overdragen van bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk worden betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de onderneming waarin zij werkzaam zijn.

3. De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming.

4. De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met het milieu.

Toelichting op art 28 WOR

Artikel 28 WOR gaat over de taken die een ondernemingsraad heeft. Krachtens dit artikel heeft de ondernemingsraad de volgende taken:

  1. bevorderen van de arbeidsvoorwaarden,
  2. bevorderen van de arbeidsomstandigheden,
  3. bevorderen van de arbeids- en rusttijden,
  4. bevorderen van werkoverleg,
  5. bevorderen van zeggenschap van de medewerkers over hun werk,
  6. tegengaan van discriminatie,
  7. bevorderen van gelijke behandeling,
  8. bevorderen van arbeidsparticipatie van gehandicapten en minderheden, en
  9. bevorderen van de zorg voor het milieu.

Voor het uitoefenen van deze taken heb je van de overheid een aantal bijzondere rechten gekregen. Deze rechten zijn onder andere het adviesrecht, het instemmingsrecht, het initiatiefrecht, het informatierecht en het recht van overleg. Maar uit bijvoorbeeld het adviesrecht kun je nog een taak herleiden. Uit het adviesrecht blijkt namelijk dat je ook mee mag denken over tal van bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische zaken.