OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad WOR

Art 29 WOR

Een bericht over artikel 29 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 29 WOR, artikel 29 wet op de ondernemingsraden.

De ondernemingsraad heeft het recht, al dan niet uit zijn midden, een door de ondernemer te bepalen aantal, maar ten minste de helft, te benoemen van de bestuursleden van door de ondernemer ten behoeve van in de onderneming werkzame personen opgerichte instellingen, behoudens voor zover bij of krachtens de wet op andere wijze in het bestuur van een instelling is voorzien.

Toelichting op art 29 WOR

De ondernemingsraad heeft het recht om tenminste de helft van de personen te benoemen die zitting nemen in een instelling ten behoeve van de werknemers van de onderneming. De OR heeft dit recht niet, als er een wet is die anders voorschrijft.