OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad WOR

Art 30 WOR

Een bericht over artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 30 WOR, artikel 30 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25, vierde lid en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting op art 30 WOR

Artikel 30 WOR gaat over het benoemen en ontslaan van een bestuurder. Uit het eerste lid blijkt dat de ondernemingsraad adviesrecht heeft bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder.

In het tweede lid wordt nog eens benadrukt dat het advies gevraagd moet worden op een moment dat de OR nog invloed uit kan oefenen. Dus vanaf het moment dat er een vermoeden is dat een bestuurder zal worden benoemt of ontslagen, moet er contact met de ondernemingsraad opgenomen worden. Dan kan de OR bepalen welke rol hij in het besluitvormingsproces wil spelen en hoe hij invloed uit wil of kan oefenen.

Het derde lid bepaalt de procedure van de adviesaanvraag. De bestuurder moet de adviesaanvraag schriftelijk indienen en tijdens de overlegvergadering toelichten. Daarna kan de ondernemingsraad een eigen vergadering houden, waarin de adviesaanvraag wordt besproken. De OR reageert vervolgens schriftelijk en licht zijn reactie toe bij de volgende overlegvergadering. Mocht de bestuurder direct een advies willen, dan is het mogelijk de overlegvergadering te schorsen en onderling overleg te plegen. Na dit overleg kun je de overlegvergadering weer openen en je besluit meedelen.