OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad WOR

Art 31c – 31f WOR

Een bericht over artikel 31c, 31d, 31e en 31f van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 31c, 31d, 31e en 31f WOR, artikel 31, 31d, 31e en 31f wet op de ondernemingsraden.

Artikel 31c WOR

De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27.

Artikel 31d WOR

  1. De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.
  2. De ondernemer verstrekt daarbij tevens schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt en het totaal van de vergoedingen, dat wordt verstrekt aan het toezichthoudend orgaan, bedoeld in artikel 24, tweede lid.
  3. Ten aanzien van het eerste en tweede lid wordt inzichtelijk gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorgaande jaar.
  4. Indien een groep, als bedoeld in het eerste lid, het bestuur of het toezichthoudend orgaan, bedoeld in het tweede lid, uit minder dan vijf personen bestaat, is het mogelijk om voor de toepassing van deze leden twee of meer functies samen te voegen, zodat een groep van ten minste vijf personen ontstaat.
  5. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen die in deze regelingen en afspraken worden aangebracht.
  6. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn.

Artikel 31e WOR

De artikelen 23, tweede lid, tweede zin, en 31d zijn niet van toepassing op:

a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een van de bestuurders of commissarissen een natuurlijk persoon is die een direct of indirect belang heeft in de rechtspersoon overeenkomstig artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of

b. de rechtspersoon waarop de artikelen 396 of 397 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Artikel 31f WOR

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.

Toelichting op bovenstaande artikelen

Art 31c WOR bepaalt dat de bestuurder voor het aantrekken van een adviseur, eerst een adviesaanvraag bij de OR in moet dienen. Deze verplichting geldt alleen als de adviseur moet adviseren over een onderwerp waar adviesrecht op van toepassing is.

Uit art 31d WOR blijkt dat de bestuurder de ondernemingsraad moet informeren over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, of te wel, de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Deze verplichting geldt alleen als er binnen de onderneming meer dan 100 personen werkzaam zijn.

Uit art 31f WOR blijkt dat de bestuurder de ondernemingsraad zo snel mogelijk moet informeren, als hij van plan is iets te wijzigen in de pensioenuitvoering. Als de bestuurder bijvoorbeeld het pensioen bij een andere pensioenuitvoerder onder wil brengen.