OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad WOR

Art 32 WOR

Een bericht over artikel 32 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 32 WOR, artikel 32 wet op de ondernemingsraden.

1. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan kunnen aan de ondernemingsraad of aan de ondernemingsraden van de bij die overeenkomst of die regeling betrokken onderneming of ondernemingen verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd worden toegekend.

2. Bij schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kunnen aan de ondernemingsraad meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden toegekend en kunnen aanvullende voorschriften over de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden gegeven. De ondernemer zendt een afschrift van de overeenkomst aan de bedrijfscommissie.

3. Indien aan de ondernemingsraad op grond van dit artikel een adviesrecht of instemmingsrecht is toegekend, is het advies of de instemming van de ondernemingsraad niet vereist, voor zover de aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

4. Indien in de overeenkomst aan de ondernemingsraad een recht op advies of instemming wordt gegeven over andere voorgenomen besluiten dan genoemd in de artikelen 25 onderscheidenlijk 27, zijn de artikelen 26 onderscheidenlijk 27, vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Toelichting op art 32 WOR

Uit dit artikel blijkt dat er via de cao of een convenant tussen bestuurder en OR meer bevoegdheden toegekend kunnen worden.

Als de onderwerpen al geregeld zijn in de cao of zijn vastgelegd door een publiekrechtelijk orgaan, dan heeft de OR wat betreft die onderwerpen geen instemmingsrecht of adviesrecht.

Er kan dus in de cao of in een onderlinge overeenkomst bepaald worden dat de OR over meer onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht krijgt, dan blijkt uit de artikelen 25 en 27, waarin deze rechten geregeld zijn. Deze artikelen zijn wel van toepassing als er via de cao of een onderlinge overeenkomst bepaald is, dat het adviesrecht of het instemmingsrecht van toepassing is. Dus ook de beroepsmogelijkheden en dergelijke zijn dan van toepassing.