OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden WOR

Art 33 WOR

Een bericht over artikel 33 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 33 WOR, artikel 33 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen.

2. De ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld stelt voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen een groepsondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van in een groep verbonden ondernemers, die tezamen twee of meer ondernemingsraden hebben ingesteld. De betrokken ondernemers wijzen een tot hun groep behorende ondernemer aan, die voor de toepassing van deze wet namens hen als ondernemer optreedt ten opzichte van de centrale ondernemingsraad of de groepsondernemingsraad.

Toelichting op art 33 WOR

Dit artikel bepaalt dat een ondernemer die meerdere ondernemingen heeft en daardoor ook meerdere ondernemingsraden heeft ingesteld, een centrale ondernemingsraad moet oprichten. Maar dat moet de ondernemer alleen doen wanneer dit beter is voor het functioneren van de medezeggenschap. Maar de vraag is natuurlijk hoe je gaat beoordelen of het beter is voor de medezeggenschap of niet. Heel belangrijk is het feit of de ondernemingen samenwerken of niet. Als de ondernemingen totaal niet samenwerken, dan is het oprichten van een COR in mijn ogen niet bevorderlijk voor de medezeggenschap. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Het kan zijn dat er centraal besluiten genomen worden, die van invloed zijn op de verschillende ondernemingen. Als dat het geval is, dan is het wel bevorderlijk voor de medezeggenschap, dat er een COR opgericht wordt. Kortom, je kunt dit het beste per situatie beoordelen of een COR goed is voor de medezeggenschap, of misschien wel juist niet.

Om het allemaal nog verwarrender te maken, staat in lid 2 van dit artikel dat je een GOR op moet richten, als er sprake is van meer dan twee ondernemingsraden.

Wat is nu beter, een COR of een GOR?

Welke optie beter is, ligt heel erg aan de zeggenschap structuur van de ondernemingen. Een combinatie van meerdere GORren en één COR is ook een mogelijkheid. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken. Wanneer er ook een groepsdirectie met beslissingsbevoegdheid in is gesteld, is het mogelijk om ook een groepsondernemingsraad in te stellen. Als er geen groepsdirectie ingesteld is, dan is het oprichten van een GOR in mijn ogen niet echt bevorderlijk voor de medezeggenschap. Doorslaggevend is de zeggenschap structuur.