OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden WOR

Art 35 WOR

Een bericht over artikel 35 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 35 WOR, artikel 35 wet op de ondernemingsraden.

1. Ten aanzien van de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden zijn de artikelen 22a tot en met 32, met uitzondering van de artikelen 23c en 24, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat door die raden uitsluitend aangelegenheden worden behandeld die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld en ongeacht of ten aanzien van die aangelegenheden bevoegdheden toekomen aan de afzonderlijke ondernemingsraden.

2. Indien bevoegdheden ten aanzien van aangelegenheden als bedoeld in het eerste lid toekomen aan afzonderlijke ondernemingsraden, gaan deze over naar de centrale ondernemingsraad, onderscheidenlijk de groepsondernemingsraad, met dien verstande dat een groepsondernemingsraad geen aangelegenheden behandelt die door de centrale ondernemingsraad worden behandeld.

Toelichting op art 35 WOR

Heel simpel gezegd, bepaalt lid 1 van art 35 WOR, dat alle rechten ook van toepassing zijn op de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden. Maar dat geldt alleen voor de onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn. Dus voor de onderwerpen die gevolgen hebben voor meerdere ondernemingen.

Het zou kunnen, dat een onderwerp dat de groepsondernemingsraad behandelt, ook van belang kan zijn voor de centrale ondernemingsraad. Daar heeft de wet op de ondernemingsraden een stokje voor gestoken. Als de centrale ondernemingsraad een bepaalt onderwerp wil behandelen, dan heeft de centrale ondernemingsraad daar het recht toe. De centrale ondernemingsraad staat dus eigenlijk boven de groepsondernemingsraad, zou je kunnen zeggen. En dat geldt natuurlijk ook voor kwesties die een ondernemingsraad wil behandelen. Er komt een behoorlijke bevoegdheid bij de centrale ondernemingsraad te liggen. Daarom is het heel belangrijk dat je een goede vertegenwoordiger van de ondernemingsraad zitting laat nemen in de centrale ondernemingsraad. Het is ook stof tot nadenken over de vraag of er wel een centrale ondernemingsraad moet komen.