OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
De medezeggenschap in kleine ondernemingen WOR

Art 35d WOR

Een bericht over artikel 35d van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 35d WOR, artikel 35d wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging, als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, instellen.

2. De artikelen 5a, tweede lid, derde en vierde volzin7131718, eerste en tweede lid2122, eerste lid, tweede lid, voor zover het betreft de kosten van het voeren van rechtsgedingen, en derde lid, 22a27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, onderdeel d, derde tot en met zesde lid31, eerste lid32 en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Artikel 35c, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, en het vijfde en zesde lid zijn van toepassing.

Toelichting op art 35d WOR

Dit artikel bepaalt dat een ondernemer een PVT in kan stellen als hij dat wil. Maar alleen als er nog geen ondernemingsraad ingesteld is. In het tweed lid vind je de artikelen die van toepassing zijn, als de ondernemer een PVT heeft ingesteld. De rechten en plichten die gelde voor de PVT en de ondernemer.