OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
De instelling van ondernemingsraden WOR

Art 4 WOR

Een bericht over artikel 4 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van artikel 4 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor een onderdeel van die onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.

2. Het onderdeel waarvoor een afzonderlijke ondernemingsraad is ingesteld, wordt beschouwd als een onderneming in de zin van deze wet.

Toelichting op art 4 WOR

Wanneer kun je beter een afzonderlijke ondernemingsraad per onderdeel instellen?

Als onderdelen van een rechtspersoon (zie hieronder) een eigen sociaal en strategisch beleid hebben, dan is het vaak beter om per onderdeel een afzonderlijke ondernemingsraad in te stellen. Uit art 4 WOR blijkt dat je alleen afzonderlijke ondernemingsraden in moet stellen als dit voor de medezeggenschap bevorderlijk is.

Wat is een rechtspersoon?

Natuurlijke personen hebben rechten en plichten. Zoals belasting betalen en je aan de wet houden. In de wet is geregeld dat ook bedrijven en organisaties rechten en plichten kunnen hebben. Dat kan als het bedrijf een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid heeft. Het bedrijf is dan een rechtspersoon.

Je richt een rechtspersoon op via een akte bij een notaris. Met een bedrijf met rechtspersoonlijkheid kun je voorkomen dat je met jouw eigen geld aansprakelijk bent voor bijvoorbeeld schulden of schadeclaims.

Rechten en plichten

Als jouw bedrijf een rechtspersoon is, is het handelingsbekwaam. Dat betekent dat jouw bedrijf besluiten mag nemen, schulden kan hebben en overeenkomsten kan sluiten. Ook kan jouw bedrijf eigenaar zijn van (on)roerende goederen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsmiddelen zoals computers, een bestelbusje en apparaten. Ook schulden en geld op jouw bedrijfsrekening tellen mee.

Een rechtspersoon is zo bijna gelijk aan een mens. Zo kan een rechtspersoon erven, aangeklaagd worden en failliet gaan. Toch heeft een rechtspersoon minder rechten en plichten dan een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld wel erven, maar niet trouwen of een gevangenisstraf krijgen.

Vertegenwoordiging rechtspersoon

Een rechtspersoon heeft zelf geen mond of handen. Daarom heeft het bedrijf een bestuur: een voorzitter, secretaris, directeur of een algemeen bestuurslid. Deze personen handelen voor en namens de rechtspersoon. Dat betekent dat zij bindende afspraken kunnen maken namens de rechtspersoon. Een andere rechtspersoon kan ook bestuurder zijn.

Aansprakelijkheid

Is jouw bedrijf een rechtspersoon, dan zijn de bestuurders alleen in uitzonderlijke gevallen privé-aansprakelijk. Aandeelhouders van een BV lopen alleen risico met de waarde van de aandelen.

De aansprakelijkheid van rechtspersonen is geregeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
  • naamloze vennootschap
  • besloten vennootschap
  • stichting
  • vereniging
  • coöperatie
  • onderlinge waarborgmaatschappij
  • kerkgenootschappen
  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • organisaties die overheidstaken uitvoeren
  • Limited Liability Partnership (LLP)