OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
De instelling van ondernemingsraden WOR

Art 5 WOR

Een bericht over artikel 5 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van artikel 5 wet op de ondernemingsraden.

1. De Raad kan, indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze wet in de betrokken onderneming in de weg staan, aan een ondernemer op diens verzoek ten aanzien van een door hem in stand gehouden onderneming schriftelijk voor ten hoogste vijf jaren ontheffing verlenen van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. De Raad kan een dergelijke ontheffing uitsluitend verlenen indien voor wat betreft de informatie aan en de raadpleging van werknemers over de in het zesde lid genoemde onderwerpen door de ondernemer voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat wordt voldaan aan het zevende en achtste lid.

2. De Raad stelt de verenigingen van werknemers, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, in de gelegenheid over het verzoek om ontheffing te worden gehoord.

3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

4. Zolang op een verzoek om ontheffing niet onherroepelijk is beslist, geldt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichting niet.

5. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. informatie: het verstrekken van gegevens door de ondernemer aan de werknemers opdat zij kennis kunnen nemen van het onderwerp en het kunnen bestuderen;

b. raadpleging: de gedachtewisseling en de totstandbrenging van een dialoog tussen de werknemers en de ondernemer.

6. Informatie en raadpleging behelzen:

a. informatie over de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie van de onderneming;

b. informatie en raadpleging over de situatie, de structuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de onderneming, alsmede over eventuele geplande anticiperende maatregelen met name in geval van bedreiging van de werkgelegenheid;

c. informatie en raadpleging over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen.

7. Het tijdstip en de wijze van informatieverstrekking alsmede de inhoud van de informatie moeten zodanig zijn dat de werknemers de informatie adequaat kunnen bestuderen en zo nodig de raadpleging kunnen voorbereiden.

8. Raadpleging geschiedt:

a. op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn;

b. op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken onderwerp;

c. op basis van de door de ondernemer te verstrekken informatie en van het advies dat de werknemers kunnen uitbrengen;

d. op zodanige wijze dat de werknemers met de ondernemer kunnen samenkomen en een met redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen;

e. met het doel een akkoord te bereiken over de in het zesde lid, onder c, bedoelde beslissingen, die onder de bevoegdheden van de ondernemer vallen

Toelichting op art 5 WOR

Welke raad wordt bedoeld met “De raad”?

Uit art 1 WOR blijkt dat met “De raad”, de De Sociaal-Economische Raad, zoals in de Wet op de Sociaal-Economische Raad, bedoeld wordt. Ook wel afgekort met SER.

Wat is de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van het Energieakkoord en diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

Doelstellingen van de SER

De SER streeft naar maatschappelijke welvaart voor iedereen. Dit is verankerd in de doelstellingen van de SER:

  • Een sterke en duurzame economie
  • waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn
  • met een redelijke verdeling van inkomens.
Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog

De SER heeft veel deskundigheid in huis om adviezen van goede kwaliteit te leveren. Kwaliteit alleen is onvoldoende, de adviezen moeten veel draagvlak hebben in de maatschappij. Daarom gaat de SER bij de totstandkoming ervan de dialoog aan met alle betrokken partijen. Het SER-motto is kortom Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog.

De SER is onafhankelijk

De SER is zowel inhoudelijk als financieel onafhankelijk. Hoewel bij wet ingesteld, is de SER geen overheidsinstelling. De SER wordt indirect gefinancierd door het bedrijfsleven via het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

SER en de overlegeconomie

In Nederland willen we via overleg overeenstemming bereiken over het sociaal-economisch beleid. Dat gebeurt op verschillende niveaus. In de bedrijven overlegt de ondernemingsraad met de bedrijfsleiding. Op brancheniveau onderhandelen vakbonden met werkgeversorganisaties over de collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s). Op nationaal niveau zijn er de SER en de Stichting van de Arbeid. Al deze vormen van overleg maken deel uit van de overlegeconomie. 

Wanneer kan een onderneming ontheffing krijgen voor het oprichten van een OR?

Uit art 5 WOR lid 1 blijkt dat een onderneming voor vijf jaren een ontheffing kan krijgen voor het oprichten van een ondernemingsraad. Deze ontheffing kan een onderneming alleen krijgen als aangetoond kan worden dat werknemers invloed uit kunnen oefenen op ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan gedwongen ontslagen, veranderingen in de zeggenschap, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, et cetera. Dit laatste blijkt uit art 5 WOR, lid 6. De SER verleent de ontheffing.