OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
De instelling van ondernemingsraden WOR

Art 5a WOR

Een bericht over artikel 5a van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van artikel 5a wet op de ondernemingsraden.

1. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is mede van toepassing wanneer een ondernemer op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan verplicht is voor een door hem in stand gehouden onderneming een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan de ondernemer niet langer verplicht tot het instellen van de ondernemingsraad, houdt deze van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan het tweede lid.

2. De ondernemer kan voor een door hem in stand gehouden onderneming, ten aanzien waarvan niet of niet langer een verplichting bestaat tot het instellen van een ondernemingsraad, besluiten vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen of in stand te houden. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is van toepassing, zodra de ondernemer dat besluit schriftelijk heeft meegedeeld aan de bedrijfscommissie. De ondernemer kan deze ondernemingsraad op grond van een belangrijke wijziging van de omstandigheden opheffen bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad. De ondernemer deelt zijn besluit tot opheffing van de ondernemingsraad schriftelijk mee aan de bedrijfscommissie.

Toelichting op art 5a WOR

Wanneer is de WOR ook van toepassing?

De WOR is ook van toepassing als:

  1. er in de van toepassing zijnde cao bepaald is dat er een ondernemingsraad opgericht moet worden,
  2. er in de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden bepaald is dat er een ondernemingsraad opgericht moet worden.

Wanneer houdt de ondernemingsraad op te bestaan (art 5a WOR lid 1)?

Als een ondernemingsraad opgericht is krachtens de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden of cao, dan houdt de OR van rechtswege op te bestaan, als de aanwezigheid van een OR niet meer vereist is krachtens de arbeidsvoorwaarden of cao. De ondernemingsraad houdt dan op te bestaan als de laatste zittingsperiode beëindigd is.

Maar de ondernemer kan de OR voort laten bestaan krachtens art 5a WOR lid 2. Hij kan namelijk besluiten de ondernemingsraad vrijwillig voort te zetten.

Wat moet de ondernemer doen om de OR vrijwillig voort te zetten (art 5a WOR lid 2)?

De ondernemer moet de bedrijfscommissie schriftelijk op de hoogte stellen, om de ondernemingsraad op vrijwillige basis voort te zetten.