OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 6 WOR

Een bericht over artikel 6 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van artikel 6 wet op de ondernemingsraden.

1. Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming

met minder dan 50 personen 3 leden;

met 50 tot 100 personen 5 leden;

met 100 tot 200 personen 7 leden;

met 200 tot 400 personen 9 leden;

met 400 tot 600 personen 11 leden;

met 600 tot 1000 personen 13 leden;

met 1000 tot 2000 personen 15 leden;

en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden. De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.

2. Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.

3. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.

4. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.

5. De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel ten aanzien van de diensttijd is bepaald indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.

6. Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen.

Toelichting op art 6 WOR

Kan een ondernemingsraad afwijken van het aantal leden, zoals gesteld in art 6 WOR lid 1?

Ja, een OR kan afwijken van het aantal leden, zoals gesteld in art 6 WOR lid 1. Dit kun je vastleggen in het OR-reglement en je moet hiervoor toestemming van de bestuurder hebben.

Welke recht en plichten heeft een plaatsvervangend OR-lid (art 6 WOR lid 1)?

Een plaatsvervangend OR-lid heeft dezelfde rechten en plichten als het OR-lid dat hij of zij vervangt.

Wie hebben het recht OR-leden te kiezen?

Personen die minstens 6 maanden voor de onderneming werkzaam zijn, hebben het recht OR-leden te kiezen. Als het voordelig is voor de medezeggenschap, mag de ondernemingsraad in zijn OR-reglement hiervan afwijken.

Wie kan zich verkiesbaar stellen?

Personen die minstens een jaar voor de onderneming werkzaam zijn, kunnen zich verkiesbaar stellen. Als het voordelig is voor de medezeggenschap, mag de ondernemingsraad in zijn OR-reglement hiervan afwijken.

Wie kunnen aangemerkt worden als in de onderneming werkzame personen?

Personen die een arbeidsovereenkomst hebben, een publiekrechtelijke aanstelling hebben. Maar ook personen die geen van beide hebben, maar wel regelmatig werkzaamheden voor de onderneming verrichten, kunnen aangemerkt worden als in de onderneming werkzaam zijnde personen. Het aanmerken van deze personen moet wel in het voordeel van de medezeggenschap zijn.

Kan tijdens de zittingsperiode het aantal leden gewijzigd worden?

Het is niet mogelijk het aantal leden tijdens de zittingsperiode te wijzigen op grond van een wijziging in het aantal in de onderneming werkzaam zijnde personen.