OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 8 WOR

Een bericht over artikel 8 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van artikel 8 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling aan de ondernemingsraad zijn opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van deze wet in de weg staan. Alvorens het reglement vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken. De ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van het vastgestelde reglement aan de ondernemer.

2. De Raad kan ten aanzien van de inhoud van het reglement bij verordening nadere regelen stellen voor alle of een groep van ondernemingen. In het laatste geval wordt de betrokken bedrijfscommissie gehoord. Een verordening van de Raad behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Een goedgekeurde verordening wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

3. Indien de Raad een verordening als bedoeld in het tweede lid vaststelt, brengen de betrokken ondernemingsraden binnen een jaar na de bekendmaking van de goedgekeurde verordening in de Staatscourant, de bepalingen in hun reglement die in strijd zijn met deze verordening daarmee in overeenstemming.

Toelichting op art 8 WOR

Moet de ondernemingsraad een reglement opstellen?

Uit art 8 WOR lid 1 blijkt dat je een OR-reglement op moet stellen.

Kan de ondernemingsraad zijn eigen reglement wijzigen?

De OR kan inderdaad zijn eigen reglement wijzigen. Daarvoor is geen toestemming van de bestuurder nodig. Wel is het zo dat je eerst het standpunt van de bestuurder moet aanhoren, voordat je het gewijzigde OR-reglement vaststelt. Met andere woorden, voordat de voorzitter zijn handtekening onder het gewijzigde reglement zet.

Waar kan ik vinden waaraan een OR-reglement moet voldoen?

In art 14 WOR kun je lezen wat er in ieder geval in het OR-reglement geregeld moet zijn. Hieronder kun je een pdf met het voorbeeldreglement van de SER downloaden.

Kan de SER aanvullende eisen aan het OR-reglement stellen?

Jazeker, dat kan. De SER zal deze eisen in de Staatscourant publiceren. Als dit het geval is, moet je binnen een jaar na publicatie ervoor zorgen dat je OR-reglement overeenkomt met de gepubliceerde eisen.