OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 9 WOR

Een bericht over artikel 9 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 9 WOR, artikel 9 wet op de ondernemingsraden.

1. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.

2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:

  1. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereniging die krachtens haar statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of meer andere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, wordt de duur van de volledige rechtsbevoegdheid van die vereniging of verenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur van twee jaar mede in aanmerking genomen;
  2. iedere in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend.

3. De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de onderneming werkzame personen, dan wel voor bepaalde onderdelen van de onderneming afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, ten einde als grondslag te dienen voor de verkiezing door de betrokken personen of onderdelen van een tevens in het reglement te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, gelden de in het tweede lid ten aanzien van het indienen van kandidatenlijsten gestelde eisen voor iedere aangewezen groep of ieder aangewezen onderdeel afzonderlijk.

4. De ondernemingsraad treft, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, voorzieningen in zijn reglement opdat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kunnen zijn.

Toelichting op art 9 WOR

Hoe moeten de OR verkiezingen plaatsvinden?

De verkiezingen moeten schriftelijk plaatsvinden. Schriftelijk wil zeggen niet mondeling. Verkiezingen via internet bijvoorbeeld zijn ook schriftelijke verkiezingen.

Door wie kunnen kandidatenlijsten ingediend worden, art 9 WOR lid 2?

Kandidatenlijsten kunnen ingediend worden door bijvoorbeeld vakbonden, groepen werknemers en ook individuele werknemers.

Kan de OR zelf bepalen welke groepen een kandidatenlijst in kunnen dienen?

Ja, dat kan zeker. Dit staat namelijk in art 9 WOR lid 3. In het OR-reglement kan de OR bepalen welke groepen er een kandidatenlijst in moeten worden gediend. Dat doe je meestal om voor een goede afspiegeling van de werknemers te zorgen. Zo voorkom je dat bepaalde groepen werknemers niet of nooit in de ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn. Want je bent krachtens art 9 WOR lid 4 verplicht om ervoor te zorgen dat de ondernemingsraad een goede afspiegeling van de in de onderneming werkzame personen vormt.