OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 10, 11 & 12 WOR

Een bericht over artikel 10, 11 en 12 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Art 10

Hieronder tref je de volledige tekst van art 10 WOR.

De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.

Toelichting op art 10 WOR

Naar mijn mening spreekt dit artikel wel voor zich. En behoeft het geen nadere toelichting. Het beschrijft wat er geregeld moet worden in het OR-reglement, namelijk de kandidaatstelling, de verkiezingen en de vervanging van OR-leden die tussentijds vertrekken.

Art 11

Hieronder tref je de volledige tekst van, artikel 11 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben ingediend.

2. Hij draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de leden van de ondernemingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen.

Toelichting art 11 WOR

Aan wie moet de OR de uitslag van de verkiezingen bekend maken?

De uitslag van de verkiezingen moet kenbaar gemaakt worden aan de bestuurder, de in de onderneming werkzame personen en aan diegenen die de kandidatenlijsten hebben ingediend. Diegenen die de kandidatenlijsten in hebben gediend, kunnen bijvoorbeeld de vakbonden zijn.

Hoe moet de ondernemingsraad gepubliceerd zijn?

De OR moet zichzelf publiceren op een plek waar iedereen die in de onderneming werkzaam is bij kan. De OR moet minimaal de naam en functie van alle OR-leden kenbaar maken.

Art 12

Hieronder tref je de volledige tekst van, artikel 12 wet op de ondernemingsraden.

1. De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

2. De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de twee jaren voor de helft aftreden. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststellen ten aanzien van de herkiesbaarheid.

3. Wanneer een lid van de ondernemingsraad ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn, eindigt van rechtswege zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad.

4. De leden van de ondernemingsraad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter en aan de ondernemer.

5. Hij die optreedt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden.

Toelichting op art 12 WOR

Hoe lang is de zittingsperiode van een OR-lid?

De zittingsperiode van een OR-lid is normaal gesproken drie jaar. Maar in het OR-reglement kan de OR hiervan afwijken. Je kan namelijk bepalen of OR-leden elke twee of vier jaar herkozen moeten worden. Daarnaast kun je er ook voor kiezen dat de helft van de OR binnen twee jaar moet worden herkozen en de andere helft na vier jaar. Na de zittingsperiode kan een OR-lid zich per direct weer herkiesbaar stellen.

Wanneer houdt het OR-lidmaatschap op?

Het OR-lidmaatschap houdt op als het OR-lid niet meer voor de onderneming werkzaam is.

Kan een OR-lid tussentijds ontslag nemen?

Ja, dat is mogelijk. Een OR-lid kan, net zoals de andere in de onderneming werkzaam zijnde personen, ontslag nemen en bij een andere onderneming gaan werken. Ook kan een OR-lid tussentijds ontslag nemen van het OR-lidmaatschap.

Wanneer moet een plaatsvervanger aftreden?

Het OR-lidmaatschap eindigt op dezelfde datum als de datum waarop het lidmaatschap van degene die hij of zij vervangt zou eindigen. Natuurlijk kan de plaatsvervanger zich weer direct verkiesbaar stellen.