OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 13 WOR

Een bericht over artikel 13 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 13 WOR, artikel 13 wet op de ondernemingsraden.

1. Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter voor een door hem te bepalen termijn een lid van de ondernemingsraad uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan, door de ondernemer op grond van het feit dat het betrokken ondernemingsraadlid het overleg van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert, en door de ondernemingsraad op grond van het feit dat de betrokkene de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.

2. Alvorens een verzoek in te dienen stelt de verzoeker de betrokkene in de gelegenheid over het verzoek te worden gehoord. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen elkaar in kennis van een overeenkomstig het eerste lid ingediend verzoek

Toelichting op art 13 WOR

Kan een OR-lid uitgesloten worden van werkzaamheden voor de ondernemingsraad?

Dit is inderdaad mogelijk. Een OR-lid kan uitgesloten worden van (bepaalde) werkzaamheden voor de ondernemingsraad. Maar dit kan alleen door tussenkomst van de kantonrechter. De ondernemingsraad of de bestuurder kan een verzoek tot uitsluiten indienen. De kantonrechter bepaald uiteindelijk of dit verzoek ook gehonoreerd kan worden. En dat zal alleen gebeuren als echt aangetoond kan worden dat de aanwezigheid van het betreffende OR-lid de gang van zaken ernstig belemmert.

Is een laatste waarschuwing vereist voor uitsluiting van een OR-lid?

Uit de jurisprudentie blijkt dat een laatste waarschuwing niet vereist is. Belangrijker is of er aangetoond kan worden dat een OR-lid de zaken ernstig belemmert. Uitsluiting moet worden gezien als een ultieme remedie, waarbij de noodzaak dient te worden onderbouwd met concrete feiten en omstandigheden waaruit de ernstige belemmering blijkt. Verder vindt de Hoge Raad dat in aanmerking genomen moet worden dat een OR-lid democratisch gekozen is. En daardoor heeft een OR-lid een grote mate van vrijheid in de uitvoering van zijn taken.