OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Wet op de Ondernemingsraden | WOR & Toelichting

De Wet op de Ondernemingsraden, of te wel, de WOR, vind je hier in zijn geheel. Per artikel van de WOR heb ik een blog geschreven met de originele tekst van het wetsartikel en mijn toelichting op deze tekst.

Hieronder geef ik in het kort de structuur van de wet weer.

WOR – Hoofdstuk 1

Dit hoofdstuk bevat slechts 1 wetsartikel met de algemene bepalingen. De algemene bepalingen geven weer wat er onder de verschillende gehanteerde termen wordt verstaan. Dan moet je denken aan onder andere de volgende termen onderneming, ondernemer, bestuurder.

art 1 WOR – Algemene bepalingen

Wet op de Ondernemingsraden -Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 gaat over de instelling van de ondernemingsraden en bevat de artikelen 2 tot en met 5a. Hier vind je antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen. Wanneer moet een ondernemingsraad opgericht worden? Wat wordt verstaan onder informatie en raadpleging? Waarover moet informatie verstrekt worden? Wanneer moet er geraadpleegd worden?

Artikelen die gaan over de instelling van de ondernemingsraden

WOR – Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 gaat over de samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden. Uit hoeveel leden moet of kan een OR bestaan? Wie zijn er kiesgerechtigd? Wie zijn er tot OR-lid verkiesbaar? Welke functies zijn er verplicht voor een OR? Hoe moeten de OR verkiezingen verlopen? Hoe moet je de uitslag van de verkiezingen bekend maken? Wanneer treden OR-leden af? Kunnen OR-leden herkozen worden?

Wat moet er in het OR-reglement staan? Hoe kan een ondernemingsraad commissies instellen? Kan de ondernemingsraad extern deskundigen uitnodigen voor het bijwonen van een overlegvergadering? Welke faciliteiten moet de ondernemer de ondernemingsraad bieden? Hoe werkt geheimhouding bij de OR en extern deskundigen? Kan de bestuurder de OR geheimhouding opleggen? Mogen OR-leden en leden van OR-commissie benadeeld worden? Voor wiens rekening zijn de kosten die gemaakt worden?

Wet op de Ondernemingsraden -Hoofdstuk 4

Hoofdstuk vier van de WOR gaat over het overleg met de ondernemingsraad. Binnen welke termijn moeten de bestuurder en de OR samenkomen, nadat hierom verzocht is door één van de partijen? Wat is een overlegvergadering? Wanneer moet een overlegvergadering gehouden worden? Wie is de secretaris van de overlegvergadering? Welke onderwerpen worden besproken tijdens de overlegvergadering? Wanneer kun je een overlegvergadering schorsen? Hoe vaak moet er minimaal een overlegvergadering plaatsvinden?

Artikelen die gaan over het overleg met de ondernemingsraad

art 23 WOR

art 23a, 23b & 23c WOR

art 24 WOR

WOR – Hoofdstuk 4A

Dit hoofdstuk gaat over de bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Op welke onderwerpen is adviesrecht van toepassing? Bij welke rechter moet ik beroep instellen als het gaat om een adviesrecht? Op welke onderwerpen is het instemmingsrecht van toepassing? Bij welke rechter moet ik beroep instellen als het gaat om een instemmingsrecht? Heeft de OR adviesrecht met betrekking tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming?

Artikelen die gaan over de bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad

art 25 WOR, het adviesrecht

art 26 WOR, in beroep gaan tegen een besluit

art 27 WOR, het instemmingsrecht

art 28 WOR, hierin staan een aantal taken van de OR

art 29 WOR

art 30 WOR, benoeming en ontslag bestuurder

Wet op de Ondernemingsraden – Hoofdstuk 4B

Dit hoofdstuk gaat over het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad. Wanneer moet de bestuurder informatie verstrekken? Welke informatie moet de bestuurder verstrekken?

Artikelen over het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad

art 31 WOR, informatierecht

art 31a WOR

art 31b WOR

art 31c, 31d, 31e en 31f WOR

WOR – Hoofdstuk 4C

Dit hoofdstuk van de Wet op de Ondernemingsraden gaat over de verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad. Bij welke overeenkomsten kunnen aanvullende bevoegdheden aan de ondernemingsraad toegekend worden? Wanneer gelden het adviesrecht en instemmingsrecht niet?

Artikelen die gaan over de verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad

Art 32 WOR, uitbreiding rechten via cao of convenant

Wet op de Ondernemingsraden – Hoofdstuk 5

Dit hoofdstuk gaat over de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden. Wanneer kan een centrale ondernemingsraad opgericht worden? Wanneer kan een groepsondernemingsraad opgericht worden? Waaruit bestaat een centrale ondernemingsraad? Welke bevoegdheden hebben een centrale- en een groepsondernemingsraad?

Artikelen die gaan over de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden

Art 33 WOR

Art 34 WOR

Art 35 WOR

WOR – Hoofdstuk 5A

Dit hoofdstuk van de Wet op de Ondernemingsraden gaat over medezeggenschap in kleine ondernemingen. Wanneer is de ondernemer verplicht om gezamenlijk met zijn personeel bijeen te komen? Wat moet er besproken worden tijdens deze bijeenkomsten? Wie is bevoegd om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken? Wanneer en door wie mag er advies uitgebracht worden? Wanneer kan een personeelsvertegenwoordiging ingesteld worden? Welke artikelen van de WOR zijn van toepassing op een personeelsvertegenwoordiging? Kan een personeelsvertegenwoordiging commissies instellen?

De medezeggenschap in kleine ondernemingen

Art 35b WOR – de personeelsbijeenkomsten

Art 35c WOR – de personeelsvertegenwoordiging

Art 35d WOR – over ondernemingen met minder dan 10 werknemers

Wet op de Ondernemingsraden -Hoofdstuk 6

Dit hoofstuk gaat over de algemene geschillenregeling. Bij welke rechter kan je in beroep als er een geschil is over de interpretatie van de WOR?

Artikelen over de algemene geschillenregeling

Art 36 WOR – de algemene geschillenregeling

Hoofdstuk 7

Dit hoofdstuk van de Wet op de Ondernemingsraden gaat over de bedrijfscommissies. Wanneer worden er bedrijfscommissies ingesteld? Waaruit bestaat een bedrijfscommissie? Hoeveel leden telt een bedrijfscommissie? Wie is de voorzitter van een bedrijfscommissie? Wanneer en aan wie moet de bedrijfscommissie verslag uitbrengen? Voor wie zijn de kosten van een bedrijfscommissie?

Artikelen over de bedrijfscommissies

Artikel 37-42 WOR

Hoofdstuk 7A

Dit hoofstuk gaat over de taak van de Sociaal-Economische Raad.

Hoofdstuk 7B

Dit hoofdstuk gaat over de bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid. Wie is in ieder geval geen bestuurder in de zin van de WOR? Wanneer is het politiek primaat van toepassing? Bij wie liggen welke bevoegdheden? Welke rechters zijn bevoegd te beslissen over geschillen inzake het instemmingsrecht?

Artikelen de bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid

Art 46d WOR – wie is de bestuurder?

Hoofdstuk 8

Dit hoofdstuk gaat over de overgangs- en slotbepalingen. Wat moet een ondernemer doen als er nog geen ondernemingsraad ingesteld is, maar er wel een verplichting tot het instellen van een OR is? Op welke ondernemingen is de WOR niet van toepassing? En hoe kan daarop een uitzondering gemaakt worden?